INFORMACJE O

POLITYCE PRYWATNOŚCI

My, spółka The Lorenz Bahlsen Snack-World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana w dalszej części również „Administratorem Danych“), jesteśmy świadomi tego, jak ważna jest ochrona danych osobowych i postępujemy zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu ochrony danych, w szczególności z regulacjami Ogólnego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO). Poniżej informujemy Państwa w szczególności o tym, kiedy i jakie dane gromadzimy w ramach korzystania z naszej strony internetowej i w jaki sposób je wykorzystujemy.

I. Informacje ogólne

1. Zakres przetwarzania danych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników zasadniczo tylko wówczas, jeżeli jest to konieczne do udostępnienia strony internetowej wraz z jej funkcjonalnościami, a także naszych treści i usług. Dane osobowe naszych użytkowników gromadzone i wykorzystywane są tylko wówczas, jeżeli przetwarzanie danych dozwolone jest zgodnie z przepisami ustawowymi lub po uzyskaniu zgody użytkownika.

 

2. Podstawy prawne przetwarzania danych

Jeżeli na stronie internetowej uzyskujemy zgodę użytkownika na proces przetwarzania danych osobowych, to podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji umowy, której stroną jest użytkownik, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Powyższe ma zastosowanie również w odniesieniu do procesów przetwarzania danych koniecznych do realizacji podobnego umowie stosunku zobowiązaniowego lub czynności przedumownych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych konieczne jest w celu wykonania obowiązku prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, to za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych konieczne jest w celu ochrony uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osób trzecich, a interesy, podstawowe prawa oraz podstawowe wolności danego użytkownika nie mają charakteru nadrzędnego wobec interesu wskazanego jako pierwszy, to podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzw. wyważenie interesów).

Oprócz tego istnieją jeszcze inne ustawowe podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, które - jeśli są właściwe - zostały przez nas szczegółowo wskazane poniżej.

 

3. Czas przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników kasuje się w momencie, kiedy przestaje obowiązywać cel ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane wówczas, jeżeli jest to przewidziane przez europejskiego albo krajowego ustawodawcę w unijnych rozporządzeniach, ustawach czy innych przepisach, którym podlega nasze przedsiębiorstwo. Usunięcie danych następuje również wówczas, kiedy upłynie termin przechowywania danych przewidziany w powyższych normach, chyba, że dalsze przechowywanie danych jest konieczne z uwagi na zawarcie czy realizację umowy.

 

4. Przekazywanie danych osobowych

Jeżeli przekazujemy dane osobowe pozyskane za pośrednictwem stron internetowych, to czynimy to wyłącznie do firm usługowych wspierających nas w realizacji celów, o których mowa powyżej. Firmy te mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe, jako tzw. podmioty przetwarzające dane, wyłącznie w celu realizacji zleconych przez nas zadań i są zobowiązane do przestrzegania właściwych przepisów z zakresu ochrony danych. Podmiotami przetwarzającymi dane, z których usług korzystamy, są:

 

The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany

Rathenaustr. 54

63263 Neu-Isenburg, Niemcy

 

Denkwerk GmbH

Vogelsanger Str. 66

50823 Köln, Niemcy

 

W innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane.

 

5. Miejsce przetwarzania danych   

Przetwarzanie Państwa danych osobowych ma miejsce wyłącznie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

II. Przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej

1. Udostępnienie strony internetowej i tworzenie logów

a) Opis przetwarzania danych

Przy każdym otwarciu naszej strony internetowej nasz system automatycznie rejestruje dane i informacje z systemu komputera, który tę stronę otwiera.

Pobierane są przy tym następujące dane:

Informacje na temat typu przeglądarki i zastosowanej wersji

System operacyjny użytkownika

Adres IP użytkownika

Data i godzina dostępu

Strony internetowe, z których system użytkownika dostał się na naszą stronę internetową

Strony internetowe, które zostały otwarte przez system użytkownika poprzez naszą stronę internetową

Dane zapisywane są również w logach naszego systemu. Dane te nie są zapisywane wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną tymczasowego zapisania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

c) Cel przetwarzania danych

Logi zapisywane są po to, aby zapewnić funkcjonalność strony internetowej. Ponadto dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Nie jest prowadzona w związku z powyższym ocena danych do celów marketingowych. W zakresie tych celów istnieje nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d) Czas przechowywania danych

Dane kasowane są w momencie, kiedy przestają być potrzebne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. W przypadku zapisywania danych w logach następuje to najpóźniej po dwóch dniach. Możliwe jest zapisywanie danych przez dłuższy czas. W takim przypadku adresy IP użytkownika kasuje się lub szyfruje, na skutek czego przyporządkowanie klienta otwierającego stronę nie jest już możliwe.

e) Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w logach jest bezwzględnie konieczne, aby strona mogła funkcjonować. Użytkownik nie ma więc żadnej możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

 

2. Formularze kontaktowe i kontakt e-mailowy

a) Opis przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajdują się formularze kontaktowe, z których można skorzystać w celu skontaktowania się drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, to dane wpisane w masce wprowadzania danych oraz zawarte w załącznikach zostaną przesłane do nas i zapisane. Te dane to:

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Ewent. inne dane udostępnione przez osobę kontaktującą się z nami

Alternatywnie można skontaktować się z nami poprzez udostępniony przez nas adres e-mailowy. W takim przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika przesłane drogą mailową.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO to to jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie, rozpatrzenie reklamacji przygotowanie oferty lub przesłanie informacji handlowej, dochodzenie roszczeń. Jeżeli w związku z nadesłaną reklamacją zostaną przekazane informacje dotyczące stanu zdrowia będą one przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 9 ust. 2 lit. f RODO, z uwagi na to, że jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

c) Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia  kontaktu, udzielenia  informacji o spółce, o produkcie lub rozwiązania innego problemu opisanego w formularzu kontaktowym lub korespondencji e-mail (np.  dotyczącego zgłoszenia reklamacji, współpracy  lub  realizacji  umowy),  przygotowania  oferty  lub  przesłania informacji handlowej. Dane mogą być również wykorzystywane w związku z dochodzeniem roszczeń.

d) Czas przechowywania danych

Dane osobowe dotyczące reklamacji przechowywane są przez okres 2 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym produkt został nabyty. Dane przekazane w ramach udzielania informacji i odpowiedzi na zapytania przechowywane będą do czasu udzielenia informacji.

e) 

Dostęp do danych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora (m.in. podmioty zapewniające wsparcie informatyczne) i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

f) 

Każda osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

prawa do żądania dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania,

prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 Rozporządzenia lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 Rozporządzenia („prawo do bycia zapomnianym”),

prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Rozporządzenia,

prawa wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

3. Ubieganie się o pracę online

Chcemy ułatwić Państwu poszukiwanie nowej pracy. Dlatego umożliwiamy Państwu ubieganie się o pracę online. Szczegółowe informacje oraz oddzielne wskazówki dotyczących ochrony danych w takiej sytuacji znajdują się na portalu kandydatów do pracy.

III. Korzystanie z cookies (ciasteczek)

1. Opis przetwarzania danych

W celu uatrakcyjnienia wizyty na naszej stronie internetowej oraz umożliwienia korzystania z określonych funkcji stosujemy „cookies”. Są to niewielkie informacje tekstowe zapisywane w przeglądarce lub przez przeglądarkę na urządzeniu końcowym użytkownika. Kiedy użytkownik otwiera stronę internetową, „cookies“ mogą być zapisane w systemie operacyjnym użytkownika. Cookies zawierają charakterystyczny szereg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas ponownego otwarcia strony internetowej.

a) Cookies konieczne pod względem technicznym

Stosujemy cookies, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby można było zidentyfikować przeglądarkę otwierającą stronę również po przejściu na inną stronę internetową. W cookies zapisywane są przy tym i przekazywane następujące dane:

Ustawienia językowe

Informacje dotyczące logowania

b) Cookies niekonieczne pod względem technicznym

Ponadto na naszej stronie internetowej stosujemy cookies niekonieczne pod względem technicznym, służące poprawie jakości oraz treści naszej strony internetowej. W ten sposób możliwe jest przekazywanie następujących danych:

Częstotliwość otwierania stron

Korzystanie z funkcji stron internetowych

Wyszukiwane hasła

W przypadku otwarcia naszej strony internetowej użytkownik zostaje poinformowany o stosowaniu plików cookies i poproszony o wyrażenie zgody na ich instalację. W tym kontekście wskazuje się również na niniejsze Informacje o polityce prywatności.

c) Informacja o zmianie ustawień przeglądarki

Większość przeglądarek posiada ustawienia akceptujące automatycznie pliki cookies. Użytkownik może nie dopuścić do zapisania cookies na swoim komputerze jedynie dokonując odpowiednich ustawień przeglądarki, na skutek czego jednak ograniczony zostaje zakres funkcjonalności naszej strony internetowej.

Jak wyłączyć ciasteczka:

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Chroma

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Safarii

 

2. 

W ramach wykorzystywania plików cookies dochodzi do automatycznego gromadzenia informacji (tzw. pasywne gromadzenie danych), które w niektórych przypadkach mogą być przypisane przez Administratora do zidentyfikowanego lub potencjalnie możliwego do zidentyfikowania użytkownika witryny. W każdym przypadku, gdy występuje możliwość (choćby potencjalna) identyfikacji użytkownika, powiązane z nim informacje zebrane w ramach pasywnego gromadzenia danych będą traktowane jako jego dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez Administratora zgodnie z RODO. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku ze stosowaniem plików cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora danych przejawiający się w konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Gromadzone w sposób pasywny informacje mogą obejmować w szczególności: adres IP (numer przypisany komputerowi użytkownika przez dostawcę usług internetowych), informacje o wersji przeglądarki używanej przez komputer użytkownika i rodzaju urządzenia, z którego korzysta, informacje o preferowanych ustawieniach, informacje uwierzytelniające użytkownika, informacje o jego aktywności on-line.

Dostęp do danych osobowych zbieranych w ramach pasywnego gromadzenia danych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora i dostawcy usług, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji tych usług (np. usług IT).

Użytkownik, którego dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania,

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 Rozporządzenia lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 Rozporządzenia („prawo do bycia zapomnianym”),

c) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Rozporządzenia,

d) prawa wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

3. Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie koniecznych cookies jest uproszczenie użytkownikom korzystania ze strony internetowej. Z niektórych funkcji naszej stronie internetowej nie można korzystać bez stosowania cookies. Dla funkcji tych ważne jest, aby również po przejściu na inną stronę internetową możliwe było zidentyfikowanie przeglądarki.

Celem stosowania cookies niekoniecznych pod względem techniczych jest poprawa jakości naszej strony internetowej oraz jej treści.  

Dane użytkownika gromadzone na naszej stronie internetowej dzięki cookies nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

W zakresie celów podanych powyżej istnieje również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

4. Czas przechowywania danych, możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych

Cookies zapisane są na komputerze użytkownika i z niego przesyłane na naszą stronę internetową. Dlatego Państwo, jako użytkownicy, mają również pełną kontrolę nad wykorzystywaniem cookies. Poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce mogą Państwo dezaktywować czy ograniczać przesyłanie cookies. Już zapisane cookies można w każdym czasie wykasować. Można to robić również w sposób zautomatyzowany. W przypadku dezaktywowania cookies na naszej stronie internetowej może się okazać, że nie ma możliwości korzystania w pełni z wszystkich funkcji strony internetowej.

IV. Odnośniki do portali społecznościowych, linki do Google Maps

1. Media społecznościowe

Nasza strona internetowa uzupełniona został o naszą oficjalną obecność w następujących mediach społecznościowych:

Facebook

Twitter

Pinterest

Instagram

YouTube

LinkedIn

Odnośniki do tych mediów (linki) oznaczone zostały odpowiednim logo danego portalu społecznościowego; nie są stosowane wtyczki społecznościowe powyższych mediów społecznościowe.

Jeżeli będą Państwo korzystali z linków do mediów społecznościowych, proszę pamiętać, że przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest obowiązkiem każdego portalu społecznościowego, a my nie mamy i nie otrzymujemy żadnych informacji na temat faktycznego zakresu wykorzystywania Państwa danych przez poszczególnych dostawców. Informacje na temat zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez dostawców mediów społecznościowych, a także możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności znajdą Państwo w wytycznych w sprawie ochrony danych poszczególnych dostawców.

 

2. Linki do Google Maps

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu w formie linka możliwość zaplanowania dojazdu do naszych lokalizacji na mapie z Google Maps, usłudze udostępnionej przez spółkę Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wtyczka do Google Maps nie jest jednak zaimplementowana na naszej stronie internetowej ze względu na ochronę danych. Jeżeli będą Państwo korzystali z linków do Google Maps , proszę pamiętać, że przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest obowiązkiem Google, a my nie mamy i nie otrzymujemy żadnych informacji na temat faktycznego zakresu wykorzystywania Państwa danych przez Google. Szczegółowe infomormacje na temat zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Google oraz możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności znajdą Państwo w informacjach o polityce prywatności Google oraz warunkach użytkowania.

V. Realizacja praw osób których dane są przetwarzane

Żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie realizacji jej uprawnień wynikających z RODO należy zgłaszać bezpośrednio do Wewnętrznych Koordynatorów ds. Ochrony Danych Osobowych w The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o., Aleksandry Hartman i Agnieszki Sikorskiej.

 

Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych

The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o.

ul. Rolna 6, 62-080 Sady, poczta Tarnowo Podgórne

e-mail: [email protected]

VI. Zgłoszenia naruszeń dotyczących danych osobowych

Zgłoszenia naruszeń dotyczących danych osobowych należy zgłaszać bezpośrednio do Wewnętrznych Koordynatorów ds. Ochrony Danych Osobowych w w The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o. , Aleksandry Hartman i Agnieszki Sikorskiej

 

Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych

The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o.

ul. Rolna 6, 62-080 Sady, poczta Tarnowo Podgórne

e-mail: [email protected]

VII. Linki zewnętrzne

Nasza strona internetowa może zawierać linki odsyłające do stron osób trzecich. Jeżeli nie jest to jednoznacznie widoczne, to informujemy Państwa o tym, że chodzi o link zewnętrzny. Nie mamy żadnego wpływu na treść i aranżację stron zewnętrznych dostawców. W tym zakresie niniejsze Informacje o polityce prywatności nie mają zastosowania.

VIII. Zmiana niniejszych Informacji o polityce prywatności

 

Z uwagi na ciągłe udoskonalanie techniki internetowej oraz związane z tym częste zmiany obowiązujących norm prawnych konieczne jest czasami odpowiednie dostosowanie naszych Informacji o polityce prywatności. W tym miejscu będziemy Państwa informowali o odpowiednich zmianach

IX. Administrator danych

Administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

The Lorenz Bahlsen Snack-World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rolna 6

62-080 Sady, Tarnowo Podgórne

Tel.: +48 (0) 61 864 97 00

Strona internetowa: www.lorenz-snacks.pl

Pełne impressum dostępne jest na.

X. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych

Dane osoby odpowiedzialnej u administratora danych za ochronę danych:

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby spółki: ul. Rolna 6, 62-080 Sady, poczta Tarnowo Podgórne lub adres poczty elektronicznej: [email protected] lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: [email protected]. Na inspektora ochrony danych Administrator wyznaczył Pawła Romaniuka.

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

 

Luty 2021