INFORMACJE O

realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020

Informacja ta ma na celu wypełnienie obowiązku nałożonego na The Lorenz Bahlsen-Snack Word Sp. z o.o. (dalej również jako „Spółka”) przez art. 27 c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. 2021, poz. 1800 z późn. zm). 

The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o. o.  uiszcza podatki zgodnie z właściwymi regulacjami, stosuje polityki podatkowe, sformułowane przez Grupę, aby monitorować poziom ryzyka i być zgodnym z właściwymi regulacjami. Działania Spółki są podejmowane po uprzednim oszacowaniu ryzyka podatkowego.

 

Podstawą Kodeksu Postępowania pracowników The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o. jest obowiązujące prawo, jak również powszechnie uznane międzynarodowe zasady dotyczące praw człowieka i warunków pracy. Regularnie monitorowana jest  jego aktualność i skuteczność. Postępowanie oparte na wartościach, nienaganne pod względem etycznym, prawnym i ekonomicznym, stanowi podstawę  przedsiębiorstwa, jego historii i przyszłości. 

Spółce zawsze zależało i nadal zależy na utrzymywaniu dobrych, długotrwałych relacji, opartych na zaufaniu i transparentności. W ramach współpracy z organami podatkowymi Spółka podejmuje wszelkie konieczne działania zapewniające wywiązywanie się z obowiązków podatkowych. W sprawach złożonych Spółka stara się zdobyć potwierdzenie prawidłowości działań ze strony administracji podatkowej, czego przykładem jest m.in. wystąpienie w  grudniu 2019 r. z wnioskiem o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego, które m.in. miałoby zapewnić Spółce możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnej wartości opłat za usługi niematerialne.

 

W 2020 roku toczyło się i nie zostało zakończone postępowanie w przedmiocie wydania dla Spółki uprzedniego porozumienia cenowego. Spółka nie uczestniczyła w innych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności nie zawierała umowy o współdziałanie. Jednocześnie Spółka starała się na bieżąco wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące jej rozliczeń podatkowych ( za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy usług księgowych, odpowiedzialnego za prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych Spółki ) poprzez bezpośredni kontakt z organami podatkowymi ( w razie zaistnienia takiej konieczności ), udzielając organom podatkowym wszelkich niezbędnych informacji i deklarując pełną transparentność w tym zakresie.

 

Kierownictwo Spółki identyfikuje i realizuje ryzyko podatkowe towarzyszące strategii i działalności firmy oraz podmiotów powiązanych. Każda istotna transakcja, która może wywołać skutek podatkowy, jest zatwierdzana przez organ zarządzający. Kierownictwo Spółki odpowiada za terminowe przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych, jak również terminowe raportowanie cen transferowych. 

Dyrektor finansowy odpowiada za zapewnienie efektywnego zarządzania ryzykiem podatkowym oraz za wdrożenie odpowiednich środków umożliwiających sporządzanie deklaracji podatkowych na odpowiednim poziomie pewności. W razie potrzeby, zapewnia dostępność opinii i porad niezależnych doradców podatkowych.

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia zobowiązań publiczno-prawnych oraz ich terminowej zapłaty, tj.:

  • płaci podatek dochodowy od osób prawnych i w terminie składa zeznania roczne
  • terminowo wpłaca zaliczki na podatek od osób fizycznych, w ustawowych terminach przesyła informacje i deklaracje do organów podatkowych
  • składa w okresach miesięcznych deklaracje i plik JPK_VAT,  informację VAT UE oraz terminowo reguluje zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT, wnioskując ewentualnie o rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z innymi zobowiązaniami podatkowymi, bądź występując o zwrot podatku 
  • na bieżąco weryfikuje płatności na rzecz nierezydentów podlegające pod podatek u źródła i pobiera i wpłaca na konto organu podatkowego zryczałtowany podatek dochodowy oraz składa w ustawowym terminie wymagane przepisami prawa deklaracje 
  • w ustawowych terminach wpłaca podatki i opłaty lokalne

 

Spółka ma świadomość, że opłacanie podatków należy do jej obowiązków, stanowi wypełnienie roli, nałożonej przez ustawodawcę i przyczynia się do socjalnego, ekonomicznego i społecznego funkcjonowania państwa. 

Obsługę księgową zapewnia spółka powiązana z siedzibą w Polsce, powołana do świadczenia usług księgowych na potrzeby podmiotów z Grupy, która zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, posiadających niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków związanych z raportowaniem finansowym, jak i obowiązków wynikających z prawa podatkowego. 

Pracownicy księgowości monitorują zmiany w regulacjach prawa podatkowego, które na bieżąco są przekazywane kierownictwu Spółki, tak by móc też przygotować odpowiednie narzędzia informatyczne do raportowania podatkowego. 

 

Zarząd i kierownictwo The Lorenz Bahlsen Snack –World Sp. z o.o. zarządza ryzykiem podatkowym, monitorując poziom tego ryzyka i zgodność z właściwymi regulacjami, zapewnia prawidłową i terminową realizację zobowiązań podatkowych  poprzez wdrożone następujące   procesy i procedury ( zgodnie z procesami i procedurami obowiązującymi w Grupie ) stosowane przez Spółkę, bądź spółkę powiązaną, świadczącą usługi księgowe, w związku z przejęciem odpowiedzialności za zarządzanie wykonywaniem niektórych obowiązków podatkowych:

- procedura należytej staranności w VAT, obejmująca kwestionariusz sprawdzenia wiarygodności kontrahenta  i  procedurę „zapobieganie karuzeli podatkowej”, analiza danych partnera gospodarczego pod kątem zgodności z obowiązującymi wymogami podatkowymi ( m.in. rejestracja w KRS, CEIDG, rejestracja czynnych podatników VAT, „biała lista”

- procedura WHT (podatek u źródła)  - procedura należytej staranności, analiza beneficjenta rzeczywistego,

- procedura raportowania schematów podatkowych w Grupie  (Procedura MDR), wspomagająca monitorowanie występowania schematów podatkowych i proces ich raportowania do szefa KAS 

- procedury obiegu dokumentów,  akceptacji merytorycznej i finansowej dokumentów księgowych

- procedury dotyczące sposobu kalkulacji i kontroli terminowości oraz prawidłowości składania informacji i deklaracji podatkowych, płatności podatkowych tzw. „ Lista czynności” oraz opisy procesów księgowych.

W 2020 roku Spółka złożyła  jedną informację MDR-3 – informację korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego na podstawie art. 86j par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.   

 

W 2020 roku Spółka wystąpiła z jednym wnioskiem o indywidualną interpretację prawa podatkowego dotyczącym podatku od towarów i usług. 

Spółka nie składała w 2020 r. wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej 

 

W 2020 roku Spółka złożyła sześć wniosków WIS o wydanie wiążącej informacji stawkowej.  

 

W 2020 roku Spółka zrealizowała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art.11 a ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. 2021, poz. 1800 z późn. zm), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. 

Transakcje te obejmowały zakup towarów i usług  na łączną kwotę 209 699,95 tyś PLN od podmiotów powiązanych, z czego 48 880,32 tyś PLN łącznie od podmiotów powiązanych niebędących  rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprzedaż towarów i usług na łączną kwotę 234.988,95 tyś PLN do podmiotów powiązanych, z czego 76 028,99 tyś do podmiotów powiązanych niebędących  rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

W 2020 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 

 

W 2020 roku Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nią powiązanych. Działania takie nie były również planowane w kolejnych latach.